Deze blog is bedoeld om uw rechten en plichten tijdens de corona-crisis te verduidelijken. Voor veel werkgevers zijn het zware tijden. De meeste bedrijven zullen te maken hebben met fors omzetverlies door het coronavirus.

Overheidsmaatregelen als uitstel van belastingbetaling zijn uiteraard welkom, maar schuiven de rekening alleen maar vooruit. De eenmalige tegemoetkoming van de TOGS is meestal slechts een druppel op de gloeiende plaat. Want ondertussen lopen de kosten door, waarbij vooral de huurkosten* en de personeelskosten zwaar op de onderneming drukken. Veel ondernemers hebben dan ook een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) om de loonkosten te kunnen blijven betalen.

De NOW is in feite een loonkostensubsidie voor de maanden maart, april en mei 2020. Mogelijk ook voor de periode daarna, dit wordt voor 1 juni 2020 door de overheid bekend gemaakt. Het indienen van een aanvraag is niet vrijblijvend (zie deze informatie van de Rijksoverheid). De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en mag geen ontslag aanvragen bij het UWV in de periode waarover subsidie is verleend. Dit geldt ook als er loonkostensubsidie wordt aangevraagd terwijl er al plannen waren om te reorganiseren vanwege andere bedrijfseconomische omstandigheden.

Dan toch maar geen NOW aanvraag?

Dat hangt er vanaf. De NOW regeling heeft als groot voordeel dat er snel liquiditeit beschikbaar komt voor de ondernemer omdat er al kort na de aanvraag een voorschot op de toe te kennen subsidie beschikbaar wordt gesteld door het UWV. Op zich kan een ondernemer die een NOW subsidie heeft gekregen ook tijdens de looptijd van de NOW personeel ontslaan. Dit kan echter wel ertoe leiden dat het subsidiebedrag bij de definitieve vaststelling achteraf naar beneden wordt bijgesteld. Immers, de loonkosten van de werknemers voor wie in de relevante periode ontslag wordt aangevraagd, worden in mindering gebracht op de subsidie, vermeerderd met een boete van 50%. Let op: dit gebeurt ook als de ontslagaanvraag uiteindelijk door het UWV niet wordt gehonoreerd, bv. omdat deze onvoldoende is onderbouwd!

Maar wat nu als er al vóór de coronacrisis van plannen waren om te reorganiseren, als gevolg van andere bedrijfseconomische omstandigheden. Kan die reorganisatie worden doorgezet? En hoe zit het met niet verlengen van tijdelijke contracten, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten of het indienen van een ontbindingsverzoek voor werknemers op andere dan bedrijfseconomische gronden?

Laat hier geen misverstand over bestaan: ook als gebruik is gemaakt van de NOW, blijft het juridisch gewoon mogelijk om personeel te ontslaan. Alleen als dit via het UWV wegens bedrijfseconomische redenen gebeurt, resulteert dit in de genoemde boete van 50%. Daar staat tegenover dat bij een (geldig!) ontslag de volledige personeelskosten worden bespaard. Wel zal deze besparing worden afgezet tegen de loonsom over januari en dan dus niet worden meegenomen in definitieve subsidie.

Daarnaast doet de NOW niets af aan de mogelijkheid om tijdelijke contracten niet te verlengen, vaststellingsovereenkomsten te sluiten, of werknemers via een ontbindingsverzoek bij de Kantonrechter te ontslaan wegens niet-bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld omdat iemand niet goed functioneert.

In alle gevallen geldt dat het een kwestie is van goed calculeren welke aanpak de beste is, waarbij uiteraard ook van belang is dat uw dossier op orde is en dat u zich goed laat adviseren door een deskundige.

Heeft u behoefte aan snelle en deskundige hulp bij een arbeidsrechtelijk probleem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

*Voor meer informatie over uw rechten en plichten als huurder van bedrijfsruimte tijdens de Corona-crisis, verwijs ik u naar de interessante blog van collega Mr Fatih Ergec van 20 april jl.

W.J. Jurgers