ALGEMENE VOORWAARDEN RAVELIJN ADVOCATEN & MEDIATORS

Artikel 1 : DEFINITIES

Ravelijn Advocaten: de maatschap naar burgerlijk recht Ravelijn Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens arbeidsovereenkomst werkzame advocaten en overige personeelsleden, gevestigd te Bergen op Zoom aan de Van der Rijtstraat 57. De maatschap wordt gevormd door natuurlijke personen. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Cliënt: degene met wie Ravelijn Advocaten een overeenkomst van opdracht aangaat.

Honorarium: de financiële vergoeding die Ravelijn Advocaten voor haar werkzaamheden met de cliënt is overeengekomen, exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten.

Verschotten: de externe kosten die Ravelijn Advocaten ter uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten: de vaste opslag van 5% van het honorarium exclusief BTW ter dekking van de kosten van kantoorfaciliteiten (o.a. porti-, kopieer-, telecommunicatie-, secretariaats- en reiskosten).

Artikel 2 : TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan Ravelijn Advocaten verstrekt, inclusief vervolgopdrachten, met terzijdestelling van algemene voorwaarden welke door de cliënt worden gehanteerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van de vennoten van Ravelijn Advocaten en al diegenen die voor c.q. in opdracht van Ravelijn Advocaten werkzaam zijn c.q. zijn geweest, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst.

Artikel 3 : OPDRACHT EN UITVOERING

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Ravelijn Advocaten is aanvaard. De overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen zodra Ravelijn Advocaten haar werkzaamheden aanvangt. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ravelijn Advocaten.

Ravelijn Advocaten zal zich inspannen het door cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch kan een bepaald resultaat nimmer garanderen. Ravelijn Advocaten voert haar werkzaamheden naar beste vermogen uit, met inachtname van de toepasselijke regelgeving (o.a. de Advocatenwet, de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten).

Iedere opdracht wordt door Ravelijn Advocaten uitsluitend ten behoeve van de cliënt uitgevoerd. Aan de wijze waarop aan een opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen.

Het staat Ravelijn Advocaten en de cliënt vrij om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen. In dat geval dienen de werkzaamheden die tot dat moment zijn verricht te worden afgerekend.

Artikel 4 : INSCHAKELEN VAN DERDEN

Ravelijn Advocaten heeft het recht om ter uitvoering van de opdracht derden in te schakelen op kosten van de cliënt. Ravelijn Advocaten zal hierbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 5 : HONORARIUM EN KOSTEN

Behoudens andere schriftelijke afspraak zal de cliënt een honorarium verschuldigd zijn gebaseerd op het overeengekomen uurtarief. Het

uurtarief kan aan het begin van het kalenderjaar in verband met inflatie en kostenstijgingen worden aangepast. Indien deze

aanpassing zou leiden tot een wijziging van het overeengekomen tarief binnen een periode van drie maanden na het geven van de opdracht, zal de aanpassing onmiddellijk na die periode ingaan. Een urenspecificatie wordt op eerste verzoek toegezonden. Naast het honorarium zullen kantoorkosten en verschotten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 : BETALINGSVOORWAARDEN

Ravelijn Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een (aanvullend) voorschot te verlangen, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen c.q. voortgezet. Betaalde voorschotten zullen worden verrekend bij tussentijdse of einddeclaraties.

Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder enige aftrek, verrekening of opschorting. In spoedeisende situaties is Ravelijn Advocaten gerechtigd een kortere betalingstermijn te hanteren. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd ingevolge artikel 6:119 en 6:119a BW. Tevens zal in dat geval de declaratie worden verhoogd met een bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,= exclusief BTW per incasso.

Overigens is Ravelijn Advocaten bevoegd haar werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten c.q. te staken zolang de cliënt niet aan al zijn betalingsverplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Indien de cliënt binnen 4 weken geen bezwaren  maakt tegen de declaratie, verliest de cliënt het recht om in rechte alsnog bezwaren tegen de declaratie aan te voeren. Een betwisting van de declaratie laat de betalingsverplichting van de cliënt onverlet.

Artikel 7 : GEFINANCIERDE RECHTSHULP

Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van gefinancierde rechtshulp, gelden de artikelen 5 en 6  slechts ten aanzien van de kosten die op basis van dit wettelijk systeem voor rekening van de cliënt komen en voorzover wet- en regelgeving inzake gefinancierde rechtshulp zich daar niet tegen verzet.

Artikel 8 : AANSPRAKELIJKHEID

Ravelijn Advocaten is verzekerd overeenkomstig de verordening op de administratie en financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Alle aanspraken van cliënten en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Ravelijn Advocaten binnen één jaar nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 9: DERDENGELDEN

Gelden die Ravelijn Advocaten ten behoeve van een cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Ravelijn Advocaten (NL29ABNA0525227199). Ravelijn Advocaten vergoedt over derdengelden geen rente. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

De rechtsverhouding tussen Ravelijn Advocaten en de cliënt wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

  

Gedeponeerd op 29-12-2023 ter griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onder nummer 34/2023